Uvod u programiranje Arduino mikrokontrolera

Prva stvar kod programiranja Arduino mikrokontrolera jeste poznavanje pojma algoritma kao osnove razmišljanja pri programiranju.  

Algoritam je niz povezanih komandi koje čine izvršavanje određenog zadatka. Kao takve, ove komande moraju da budu organizovane da prate rad hardverske platforme (u našem slučaju Arduino), kao i da što brže, jednostavnije i kvalitetnije ispunjavaju svoj zadatak.

Arduino programski kod sastoji se od 2 osnovna dela:

  • Prvog podešavanja - setup()
  • Programa koji se izvršava stalno - loop()

setup() predstavlja deo koda kojim se vrši podešavanje Arduino kontrolera (ulaza i izlaza, komunikacije sa računarom ili nekim drugim uređajem i slično).

loop() je deo koda koji Arduino stalno ponavlja. Zašto on to radi? Ako bismo Arduino pustili da uradi program jednom on bi ga završio brzo i morali bismo da ga resetujemo da bi radio ponovo. Ovako on može da se ponaša kao pametan uređaj i da stalno osluškuje komande i prati svoju okolinu – kao mali robot.

Dijagram rada Arduino mikrokontrolera

U čemu se programira neki Arduino mikrokontroler? Odgovor je Arduino IDE, poseban freeware program koji se može download-ovati sa ovog linka. Na slici ispod možemo videti kako izgleda ovo okruženje. Sastoji se od dela u kojem je kod, glavnog menija, menija za proveru, slanje programa na Arduino i komunikaciju sa Arduinom i dela za obaveštenja u slučaju greške u dnu prozora.

Da bismo započeli naš prvi program u Arduino okruženju potrebno je da uradimo prvo par podešavanja. Ova podešavanja je potrebno proveriti svaki put kada se Arduino uključi u računar!

Dakle potrebni su USB kabl (B tipa za Arduino Uno), Arduino Uno, i računar sa USB priključkom.

Šta je to što mora da se uradi pre nego što napravimo prvi program? Potrebno je uraditi sledeće korake:

  • Uključiti Arduino preko USB kabla u računar
  • Kliknuti na Tools > Board i proveriti da li je Arduino Uno izabran (tj. mikrokontroler iz Arduino porodice sa kojim radimo)
  • Kliknuti na Tools > Serial Port i izabrati odgovarajući COM port. Da bismo znali koji COM port da izaberemo potrebno je otvoriti Devices and Printers opciju sa Start menija u Windows-u i pronaći Arduino mikrokontroler na spisku. Tu će biti naveden i traženi COM port.

Nakon što napišemo kod kliknemo na Verify ( ikonica  ) koja će pokrenuti proveru našeg koda. Ako kod ima greške rezultat će se prikazati u donjem delu prozora.

U slučaju da nam je kod ispravan možemo da pređemo na dugme Upload (ikonica ). Ovde je bitno pre pritiskanja da nam je Arduino spojen na računar USB kablom! Kada se u donjem prozoru ispiše ’’Done uploading’’ naš program se nalazi na Arduinu i možemo ga testirati.

Kako je često potrebno da Arduino komunicira sa nekim spoljašnjim uređajem i to naročito dok debagujemo, tj. tražimo greške, Arduino ćemo ostaviti povezanog sa računarom. Da bismo mogli da pošaljemo poruku Arduinu, koju će on razumeti ako smo ga isprogramirali da sluša naše poruke, koristimo Serial Monitor (ikonica ).

Za one koji su ranije programirali mikrokontrolere, Arduino familija nema hardverski debuger, već bi se eventualno debagovanje moglo raditi slanjem poruka na serijski port i čitati na računaru ili kontrolom lampice na pinu 13 (nalazi se na samoj pločici i spojena je na pin) koja je ostavljena za tu namenu na ploči.