Arduino Leonardo - tastatura

Kao što smo obećali uz pomoć Arduina je moguće napraviti i tastaturu, što ćemo sada i uraditi.

Za ovaj primer može se koristiti materijal kao u prethodnom primeru. U ovom primeru ćemo pokazaćemo kako u zavisnosti od vrednosti koju nam daje potenciometar možemo simulirati tastaturu.
Povezivanje Arduina sa protobordom na kome se nalazi potenciometar se obavlja na isti način kao u slučaju kada Arduino „glumi“ miša.

Najpre je kao i u primeru Arduino miša potrebno deklarisati promenljive i pinove koji će biti korišćeni:

int inputPin = A0;
int prviProlazak = 0;

Analogni pin A0, za koji ćemo povezati potenciometar, dodeljujemo promenljivoj inputPin, a vrednost promenljive prviProlazak postavljamo na nulu.
Unutar setup() nalaze se sledeće linije koda:

pinMode(inputPin, INPUT);
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);

čime se pin A0 proglašava za ulazni, a naš Arduino Leonardo će naredbom Keyboard.begin() „imitirati“ tastaturu, pri čemu je brzina komunikacije kojom „razgovara“ sa računarom postavljena na 9600 simbola po sekundi, što se dobija naredbom Serial.begin().

U okviru loop() imamo sledeće linije koda:

int vrednost = Filtracija();
Serial.println(vrednost);
if (prviProlazak == 0)
{
   if((vrednost >= 1000) && (vrednost <=1200))
   {
     Keyboard.print("Uspeli smo!");
     prviProlazak = 1;
   }
}

U ovom delu programa se takođe vrši filtracija signala sa analognog ulaza, kao u primeru Arduino miša, a u okviru SerialMonitor moguće je ispisivati vrednosti sa potenciometra, što se dobija naredbom Serial.println(). U if petlji se provera uslov, koji je u našem slučaju pitanje da li se prvi put nalazimo u ospegu vrednosti potenciometra između 1000 i 1200. Ukoliko je zadat uslov ispunjen, na trenutnoj poziciji kursora se ispisuje string Uspeli smo!, a vrednost promenljive prviProlazak se postavlja na jedan.

Ukoliko smo sve povezali na pravi način i otkucali naš kod, možemo videti da se okretanjem potenciometra i prolaskom kroz zadati opseg vrednosti prvi put, na poziciji kursora ispisuje željeni string.

Pada vam na pamet da pomoću tastera takođe možete da odlučujete kada i koji tekst će se ispisati!
Upravo takve ideje su prave, jer vaša mašta može svašta!