Raspberry Pi senzor daljine pomoću HC-SR04

Senzor daljine

U ovom uputstvu za Raspberry Pi senzor daljine koristićemo ultrazvučni senzor HC-SR04 sa našim Raspberry Pi.

Ovaj vodič će vam pokazati kako da povežete senzor sa Raspberry Pi-om, kao i kako možemo da koristimo senzor za očitavanje udaljenosti.
Pokazaćemo vam kako povezati HC-SR04 senzor za Raspberry Pi, ali i kako povezati delilac napona, jer krug zahteva da se smanji izlaz 5v sa senzora na 3,3v za Raspberry Pi.

Pored pokazivanje načina povezivanja senzora sa Raspberry Pi, istražujemo i pisanje Python skripte koja će koristiti ultrazvučnom senzoru HC-SR04 za izračunavanje udaljenosti.

To postižemo merenjem vremena, poslanog ultrazvučnog impulsa, potrebnog da ga senzor primi nazad.

Preporučena oprema:

Raspberry Pi 2 ili 3

Micro SD kartica

Napajanje

HC-SR04 ultrazvučni senzor

1 OHM otpornik

2 OHM otpornika

Protoploča

Žice za protoploču

Opciono:

Kućište za Raspberry Pi

Ethernet mrežna veza ili Wifi dongle (Pi 3 ima ugrađeni WiFi)

Celo uputstvo pogledajte na ovom linku.